ArcelorMittal
Navigation Bottom

Polityka Prywatności

Warunki Korzystania ze Strony Internetowej

Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej jest zależne od spełnienia następujących warunków. Poprzez dostęp i korzystanie ze strony użytkownicy akceptują wersję regulaminu obowiązującą w chwili korzystania przez nich. ArcelorMittal Commercial Sections ma prawo do modyfikowania Warunków Korzystania według własnego uznania oraz bez wcześniejszego uprzedzenia. Użytkownicy strony mają obowiązek zapoznania się z obowiązującymi Warunkami Korzystania.

Zawartość tej strony internetowej (włączając a to, ale nie ograniczając się do, tekst, grafikę, audio, wideo, kody HTML, przyciski, znaki handlowe, oprogramowanie, logo) stanowią własność ArcelorMittal Commercial Sections, chyba że wyraźnie oznaczone lub zauważalne jest iż elementy te stanowią własność trzeciej strony. Zawartość strony nie może być sprzedawana, rozprowadzana, przesyłana, kopiowana, modyfikowana lub opracowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody ArcelorMittal Commercial Sections. Każde nieautoryzowane użycie zawartości jest kategorycznie zabronione  i może stanowić naruszenie praw autorskich, praw dotyczących znaku handlowego, prawa patentowego lub innych przemysłowych praw własności. Użytkownicy mogą pobierać pliki, pokazywać i drukować jedną kopię strony internetowej na swoich osobistych komputerach jedynie dla celów prywatnych i osobistych.

Dokładność, kompletność i aktualność informacji

Zawartość strony została opracowana przy użyciu najlepszych wiadomości ArcelorMittal Commercial Sections. Jednakże, nie udziela się żadnej wyrażonej ani domyślnej gwarancji dotyczącej dokładności, kompletności, niezawodności lub funkcjonalności dla poszczególnych celów zawartości strony internetowej oraz gwarancji, iż na stronie nie znajdują się jakiekolwiek wirusy komputerowe. ArcelorMittal Commercial Sections rezerwuje sobie prawo do modyfikowania lub zamknięcia tej strony internetowej według własnego uznania i bez wcześniejszego uprzedzenia.

Użytkownicy strony zgadzają się uzyskiwać dostęp i korzystać ze strony na własną odpowiedzialność. ArcelorMittal Commercial Sections nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnej za pośrednie lub bezpośrednie straty bądź szkody wszelakiego rodzaju wynikające z dostępu lub używania strony internetowej, za nieścisłości lub ominięcia na stronie, za jakiekolwiek decyzje podejmowane przez użytkowników oparte na informacjach zawartych na stronie, za wirusy pochodzące ze strony lub niedostępność strony.   

Publikacja linków do tej strony jest dozwolona pod warunkiem wcześniejszego poinformowania ArcelorMittal Commercial Sections o publikacji linku (marketing@arcelormittal.com). ArcelorMittal Commercial Sections rezerwuje sobie prawo do wycofania tego pozwolenia w przyszłości. Poprzez otrzymanie informacji o takich linkach firma ArcelorMittal Commercial Sections nie dokonuje oceny i nie ręczy za strony zawierające te linki oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Strona ta może zawierać linki do stron, które nie są obsługiwane, kontrolowane lub  nadzorowanych przez ArcelorMittal Commercial Sections. ArcelorMittal Commercial Sections nie dokonuje oceny i nie ręczy za strony których linki zamieszcza i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te strony. ArcelorMittal Commercial Sections nie ponosi także odpowiedzialności za dostępność lub zawartość tych stron ani za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tych stron w jakiejkolwiek formie.

Wszelkie prawnie uzasadnione roszczenia lub powództwa sądowe dotyczące tej strony internetowej bądź jej użycia podlegają prawu Księstwa Luksemburg. Sądy w Luksemburgu posiadają wyłączną jurysdykcję w tej materii.

Polityka Prywatności Strony

Nie wymaga się od użytkowników podawania danych personalnych jako warunku możliwości użytkowania strony. W przypadku gdy użytkownicy za pośrednictwem strony żądają udzielenia im informacji i podają ArcelorMittal Commercial Sections swój adres e-mail lub nazwisko i adres pocztowy automatycznie wyrażają zgodę na użycie dostarczonych przez nich informacji w celu odpowiedzi na ich zapytanie i na użycie ich przez ArcelorMittal Commercial Sections w przyszłości w celu przesłania informacji mogących zainteresować użytkowników. Użytkownicy mają prawo wglądu, skorygowania w razie potrzeby oraz wycofania zgody na użycie swoich danych osobowych. W celu dokonania tych czynności użytkownicy mogą skontaktować się z ArcelorMittal Commercial Sections pod adresem znajdującym się w znaku firmowym.

Udostępnianie danych osobowych

ArcelorMittal Commercial Sections przechowuje dane techniczne o każdej wizycie na stronie internetowej w logowanych aktach na serwerze strony. Dane te mogą zawierać adres IP, nazwę dostawcy usług internetowych, systemy operacyjnego i rodzaj przeglądarki używanej przez użytkownika strony, datę i czas trwania użytkowania strony, nazwę(y) odwiedzanej(ych) stron(y) oraz ilość transmitowanych danych. Strony te używają plików Cookiem. ArcelorMittal Commercial Sections analizuje te dane w celach statystycznych oraz w celu ulepszenia swojej strony internetowej. Ogólnie rzecz ujmując, adres IP nie może być przypisany do konkretnego użytkownika. ArcelorMittal Commercial Sections w żadnym przypadku nie będzie sporządzać indywidualnych profili użytkowników ze zgromadzonych danych, tak więc anonimowość każdego indywidualnego użytkownika zostaje zachowana. Dane nie będą udostępniane stronie trzeciej.

Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail marketing(at)arcelormittal.com bądź o przesłanie ich na adres

ArcelorMittal Commercial Sections S.A.
Address: 66, rue de Luxembourg,

 L-4221 Esch/Alzette